น่านวันนี้ » กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018

24 มิถุนายน 2017
2849   0

               กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน จัดประกวด Thailand Energy Awards 2018 เพื่อยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น
               นายนภดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประกวดThailand Energy Awards เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการประกวด Thailand Energy Awards นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือก ผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย ซึ่งโครงการฯนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และพนักงาน ตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประกวดThailand Energy Awards ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการประกวด Thailand Energy Awards นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือก ผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ไม่ได้อยู่ในข่ายควบคุมตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เจ้าของหรือผู้บริหารของสถานประกอบการ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ผชร./ผชอ.) และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพลังงานของสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน และผู้ผลิตและผู้พัฒนาพลังงานทดแทน
               สำหรับประเภทการประกวดในปี 2561 จัดให้มีการประกวดฯ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี ป้ายประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณผ่านสื่อและโครงการด้านประชาสัมพันธ์ของ พพ. ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน โทรศัพท์ 02-1842728-32 หรือwww.thailandenergyaward.com หรือติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-716028 ในวันและเวลาราชการ
*****************************
น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว โดย
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
ข่าวสารนี้น่านโฟกัสมิได้จัดทำขึ้นเอง
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งมายังเราและขออภัยมา ณ ที่นี้