น่านวันนี้ » กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 2 รุกเชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิพะเยา จัดงาน“มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 2 รุกเชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิพะเยา จัดงาน“มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา”

12 พฤศจิกายน 2019
3337   0

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา รุกนำข้าวหอมมะลิพะเยาจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน -20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ      
นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา เชียงราย และแพร่ น่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตรในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ชา กาแฟ ผลไม้ หลากหลายชนิด ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งมีภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และกลุ่มจังหวัดมีแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจในอนาคต  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จะได้จัดงาน “มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 -20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิพะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึง ปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม 1. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching  2.การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 3.การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร 4.การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา        ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายนาวิน เกษตรจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของข้าวหอมมะลิพะเยาว่า จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งถูกเรียกขานเป็นดินแดนแห่งทุ่งรวงทอง เป็นหนึ่งใน 3 จังหวัดในเขตภาคเหนือที่ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียง    ในด้าน ความหอม หุงต้ม อ่อนนุ่ม เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาเนิ่นนาน พื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยเทือกเขา และที่ลุ่มล้อมรอบด้วยเทือกเขา หรือแอ่ง (Basin) ซึ่งรองรับด้วยส่วนที่หินแข็งอายุตั้งแต่ 286 ล้านปี จนถึงตะกอนปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นตะกอนร่วน หินตะกอน และหินอัคนี ประกอบด้วยชั้นทรายปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย กรวดละเอียด และลูกรังปะปนในบางชั้น โดยเกิดน้ำพัดพา กรวด หิน ดิน ทราย            ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งความลาดชันและน้ำผิวดินปะปนบ้าง จึงได้ตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบริมแม่น้ำ พื้นที่ราบนี้มักเป็นแหล่งสะสมตัวของชั้นทรายแม่น้ำ โดยทั่วไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุจำเป็นต่อพืช อุดมสมบูรณ์ จากสภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทำให้การผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพดี ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างสูง และด้วยอากาศเย็นในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ส่งผลให้เมื่อหุงแล้วนุ่ม มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงสภาพกลิ่นหอม ซึ่งเกิดจากสารระเหย    ที่เรียกว่า 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) ที่มากกว่าข้าวทั่วไป ข้าวหอมมะลิพะเยาเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะเด่น คือ เมล็ดข้าวสารมีรูปร่างเรียว ยาว เมล็ดใส ท้องไข่น้อย เมื่อหุงเป็นข้าวสุกมีสีขาวนวล เนื้อสัมผัสนุ่ม เหนียว เกาะติดกัน ผิวเมล็ดข้าวสุกจะมีความเลื่อมมัน และที่สำคัญมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ตั้งแต่ระยะกล้า   แทงช่อดอก และระยะข้าวสุกแก่ ที่เป็นอัตลักษณ์ มี 2 พันธุ์ คือ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เห็นความสำคัญของการพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรไปถึงยังกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดโดยตรง จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching โดยจะได้นำข้าวหอมมะลิปลอดภัย ข้าวชนิดต่างๆ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ ทำการตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้พบปะ แลกเปลี่ยนสินค้า และข้อมูลทางการเกษตรกับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒          เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ต่อไป
เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวอีกว่าภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป นิทรรศการความรู้เกษตรปลอดภัย  ยังมีกิจกรรมบันเทิง ศิลปวัฒนธรรมบนเวที การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมส่งเสริมการขายเล่นเกมชิงรางวัล จึงขอเชิญ พี่น้องประชาชน เกษตรกร ชาวจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง เยี่ยมชมงาน และจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงได้ในงาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา และลานโดยรอบ
************************
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา