แนะนำธุรกิจและบริการ » กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

26 กรกฎาคม 2017
6728   0

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต

อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผ้ามะเก่า เล่าสู่ลูกหลาน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น ตุงไขยลายประสาท 5 ชั้น ซึ่งล้วนแต่มาจากธรรมชาติรอบตัวตั้งแต่การปลูกฝ้าย ย้อมสีผ้าด้วยเปลือกไม้ ทอตามลวดลายโบราณ

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยนาง ศดานันท์ เนตรทิพย์ หรือป้าหลอม

97 หมู่ 2 บ้านเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โทร. 081-180-2964

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.nanfocus.com

http://www.bankettextile.com