น่านวันนี้ » คณะกรรมการติดตามเร่งรัดบริหารโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดบริหารโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน

24 มิถุนายน 2017
3113   0

                                    คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายพิชิต บุญรอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้ประชุม ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดน่านที่ได้รับงบประมาณและงบรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 เพื่อสรุปภาพรวมโครงการ ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยจังหวัดน่านได้รับงบประมาณดำเนินการจำนวน 8 โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยแยกเป็นงบลงทุนเบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 54.27 ส่วนรถดำเนินงานเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น 65.05 โดยเบิกจ่ายในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 56.95
                                     จากนั้นคระกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่จริงพร้อมกับคณะกรรมตรวจติดตามของจังหวัดน่าน เพื่อดูเส้นทางที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต เส้นทางจักรยาน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง และการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน รวมทั้งติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมสร้างศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน รวมทั้งลงพื้นที่โครงการเพิ่มผลิตภาพคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
——————————————
 น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว โดย
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว
ข่าวสารนี้น่านโฟกัสมิได้จัดทำขึ้นเอง
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งมายังเราและขออภัยมา ณ ที่นี้