น่านวันนี้ » น่านระดมความคิดเห็น ขับเคลื่อนโครงการอาหารล้านนาปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

น่านระดมความคิดเห็น ขับเคลื่อนโครงการอาหารล้านนาปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

24 มิถุนายน 2017
1147   0

                             ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ระดมความคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ร้านอาหาร โรงแรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนโครงการอาหารล้านนาปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) และเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อให้เกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ร้านอาหารและโรงแรมปลอดภัยได้มาตราฐาน เกิดชุมชนท่องเที่ยว เส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการเกษตร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
                              กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ( เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน )ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา ทั้งระดับชาติ และภูมิภาค โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและเหมาะสมการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยส่งเสริม การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจากการท่องเที่ยวชุมชน มีการสร้างยุวเกษตร สร้าง smart farmer เพื่อมีส่วนช่วยในการเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง มีการตรวจประเมินคุณภาพร้านอาหารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพร้านอาหารประเทศไทย การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ทั้งยังสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย สามารถขับเคลื่อนโครงการ และเศรษฐกิจท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว
จากกรมประชาสัมพันธ์ จ.น่าน
โดย ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว
ข่าวสารนี้น่านโฟกัสมิได้จัดทำขึ้นเอง
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดเราขออภัยมา ณ ที่นี้
หรือแจ้งลบมายังเว็บไซต์น่านโฟกัสได้ตลอดเวลา