น่านวันนี้ » น่าน ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

น่าน ประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

24 มิถุนายน 2017
2792   0

          ที่ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ส่งมาให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรวบรวมเพื่อเสนอในที่ประชุมพิจารณาขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดต่อไป นอกจากนั้น ยังได้หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่องานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีดำเนินการแก้ไข และประเด็นการสร้างเครือข่ายด้านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
        ทั้งนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 ได้กำชับให้ส่วนราชการต่าง ๆ บูรณางานด้านประชาสัมพันธ์จากทุกภาคส่วน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน่านในภาพรวมต่อไป
………………………….
น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว โดย
กัมปนาท  พอจิต / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
ข่าวสารนี้น่านโฟกัสมิได้จัดทำขึ้นเอง
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งมายังเราและขออภัยมา ณ ที่นี้