น่านวันนี้ » พมจ.น่าน จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560

พมจ.น่าน จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560

27 มิถุนายน 2017
2107   0

พมจ.น่าน จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560

             พมจ.น่าน จัดกิจกรรมโครงการเตรียมคามพร้อมคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2560 เพื่อทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย การฝึกซ้อมอพยพนักเรียนพิการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลในสถานการณ์อัคคีภัย และเสริมสร้างความรู้และบูรณาการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเครือข่ายป้องกันภัยในด้านการให้ความช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ
               ที่ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนการป้องกันอัคคีภัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และบรรยาย “คนพิการกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ประสบการณ์ บทเรียน และข้อเสนอการจัดการ” โดยมี นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำเสนอแผนบูรณาการมาตรการความปลอดภัยและแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนการป้องกันอัคคีภัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมทั้งระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวนมาตรการ/แผนป้องกันอัคคีภัยระยะก่อนเกิดเหตุ เมื่อเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยวิเคราะห์และเสนอ/กำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัย ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอบทสรุปการประชุมถอดบทเรียน กรณี “เพลิงไหม้เรือนนอนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านร่วมใจ” อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และบางรายต้องได้รับการเยียวยาทางสภาพจิตใจทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย /จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามแผนการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
              ส่วนทางด้านมาตรการความปลอดภัยและแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน นายสนธยา ฮวดเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่ ได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนการทำงานในภาวะวิกฤติเร่งด่วน ข้อมูล ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเป็นจริง รวมเร็วและการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบเหตุและครอบครัวบนพื้นฐานของสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องการพิเศษ นักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ส่วนใหญ่นักเรียนพักประจำอยู่ในหอพักของโรงเรียน การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับคณะครู บุคลากร ครูพี่เลี้ยงและนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะครูพี่เลี้ยงที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีความพร้อมสามารถให้การช่วยเหลือในการระงับเหตุ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
                สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพนักเรียนพิการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลในสถานการณ์อัคคีภัย กำหนดจัดให้มีการประชุมและฝึกซ้อมแผนฯ อีกครั้งในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยกำหนดจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟ การดับเพลิงเบื้องต้น การสาธิตการใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ในภาคค่ำยังจัดให้มีการปฏิบัติการซ้อมอพยพนักเรียนพิการในสถานการณ์อัคคีภัย โดยทีมวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ซึ่งหลังการฝึกปฏิบัติคาดว่า จะทำให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จะมีความรู้ความเข้าใจและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยต่อไป
*****************************

น่านโฟกัสขอขอบคุณที่มาของข่าว โดย

รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
26 มิถุนายน 2560
จุดประสงค์เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ
หากผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งมายังเราและขออภัยมา ณ ที่นี้