Youtube เมืองน่าน » พันแสงรุ้ง ตอน นครน่าน

พันแสงรุ้ง ตอน นครน่าน

24 มิถุนายน 2017
608   0

ขอบคูณที่มา ThailandResearchFund
เผยแพร่เมื่อ 10 ธ.ค. 2014

เมืองน่าน เมืองเล็กในหุบเขาที่มีประวัติศาสตร์ของตัวเอง มีสัมพันธ์กับสุโขทัย ล้านช้าง หลวงพระบาง พม่า และล้านนาอื่น ๆ น่านมีอัตลักษณ์หลายอย่างที่น่าสนใจ ในช่วง5-10ปีที่ผ่าน กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกล่าวขานถึงความงดงามของชาวบ้านไม่ว่าจะวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ คนน่านเริ่มต้นตั้งบริเวณทางภาคเหนือของจังหวัดแถบอ.ปัวต่อมาก็ขยายถิ่นฐานลงมาแถบอ.เมืองในปัจจุบัน น่านมีการผลิตเกลือแหล่งเดียวในเขตล้านนาจึงเคยเกิดสงครามแย่งชิงบ่อเกลือขึ้นด้วย คนน่านมีภูมิปัญญาในมีการบันทึกเรื่องราวที่เป็นระบบตั้งแต่อดีต จึงมีหลักฐานทางประวัติศาตร์มากมาย น่านมีอาณาจักรเป็นอิสระ มีสกลุเงินของตนเอง เป็นอิสระอยู่นานคนน่านจึงเรียกตนเองว่า นาน แม้น่านเคยเป็นถูกปกครองโดยเชียงใหม่และพม่าเป็นบางครั้ง และมาขึ้นกับรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน แต่น่านก็ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยมากเพราะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ สุโขทัยเป็นปู่ส่วนน่านถือเป็นหลาน ด้วยน่านอยู่ห่างไกล เป็นเมืองชายขอบ การติดต่อกับคนภายนอกล่าช้า และยึดมั่นในพุทธศาสนา ทำให้สามารถรักษาเอกลักษณ์ของตนได้อย่างโดดเด่น น่านมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ไทยวน ไทยลื้อ เมี่ยน ลัวะ ม้ง ญวน ขมุ และมลาบรี แต่ทุกฝ่ายก็มีการรวมตัวกันการรักษาวัฒนธรรมของตนอย่างดี นครน่านนับเป็นตัวอย่างของพัฒนาการแห่งรัฐที่เป็นตัวของตนเอง มีการเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคง

ดูรายการอื่นได้ที่ http://tv.trf.or.th