วัฒนธรรมเมืองน่าน » วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

16 กรกฎาคม 2017
2190   0

วัดพระธาตุแช่แห้ง

พระอารามหลวง

หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ซ้าย และเศษสรีรังคารธาตุ มาประดิษฐานไว้บนดอยภูเพียง เพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้สักการะบูชาตราบเท่า 5,000 พระวัสสา และตามประวัติเท่าที่สืบค้นหาหลักฐานได้ พระมหาธาตุเจ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อพระพุทธศักราช 1896 ในสมัยพญาการเมือง เจ้าผู้ครองเมืองวรนคร (อ.ปัว ในปัจจุบัน) ได้เสด็จไปร่วมพระราชกุศลกับพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างวัดหลวงอภัยขึ้น ที่เมืองสุโขทัยเมื่อทรงสร้างเสร็จ พระเจ้ากรุงสุโขทัยได้ถวายพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ ลักษณะเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด มีวรรณสุกใสดั่งแก้ว 2 พระองค์ มีวรรณดั่งมุก 3 พระองค์ และมีลักษณะเท่าเมล็ดงา วรรณดั่งทองคำ 2 พระองค์ พระพิมพ์เงิน พิมพ์คำ อีกอย่างละ 20 องค์ ให้แก่พญาการเมือง พญาท้าวมีความปิติเป็นอย่างมาก จึงได้อัญเชิญพระมหาชินธาตุเจ้า พระพิมพ์เงิน พิมพ์คำ มายังดอยภูเพียงแช่แห้ง ประจุลงในเต้าปูนทองสำริด แล้วพอกด้วยสะตาย (ปูนขาวผสมยางไม้) กลมเหมือนก้อนศิลา ขุดหลุมลึก 1 วา แล้วอาราธนาพระมหาชินธาตุเจ้าประดิษฐานในหลุมนั้นก่อเจดีย์สูง 1 วา ทับไว้อีกชั้นหจึ่ง กาลต่อมาหลังจากพญาการเมืองเสวยราชสมบัติที่เมืองวรนครได้อีก 6 ปี จึงได้ย้ายเมืองจากวรนคร มาสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ดอยภูเพียงแซ่แห้ง และได้ปกครองอยู่ตราบสิ้นรัชสมัยของพระองค์

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พระธาตุประจำปีเถาะสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้เดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างมาก สามารถปกป้องภยันตรายต่าง ๆ ได้

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พระธาตุแช่แห้งองค์เดิม

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พระประธานในอุโบสถ

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พระเจ้าทันใจแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ประชาชนที่มาสักการะ

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เขียนชื่อจารึกไว้บนผืนผ้าเหลือง

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

จุดบริการยืมผ้าถุง

ข้อมูลเพิ่มเติม…

เวลาเปิด-ปิดบริเวณข่วงพระธาตุชั้นใน

เปิดเวลา 06.00 น.

ปิดเวลา 18.00 น. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปิดเวลา 21.00 น.

แผนที่ Google Map

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.phrathatchaehaeng.org

https://www.nanfocus.com